Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die de opdracht aan Vertaalsleutel heeft gegeven, door de uitgebrachte offerte retour te zenden. Onder opdrachtnemer: Vertaalsleutel. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag , waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd. Dagen: alle kalenderdagen. Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Vertaalsleutel zich tegen betaling van honorarium jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Vertaalsleutel en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk vooraf door Vertaalsleutel schriftelijk akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Vertaalsleutel, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen.

2.2 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Vertaalsleutel digitaal retour is ontvangen en/of door Vertaalsleutel retour is ontvangen. Vertaalsleutel zal een e-mail ter bevestiging zenden aan opdrachtgever. Zolang de opdrachtbevestiging door Vertaalsleutel niet retour is ontvangen, behoudt Vertaalsleutel zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Vertaalsleutel verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.4 Elke tussen opdrachtgever en Vertaalsleutel gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Vertaalsleutel opdrachtgever binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

3. Medewerking door de opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Vertaalsleutel naar haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Vertaalsleutel gewenste vorm en wijze aan Vertaalsleutel ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Vertaalsleutel onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Vertaalsleutel ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Vertaalsleutel het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Vertaalsleutel zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4 Uitvoering van de opdracht
4.1 Alle werkzaamheden die door Vertaalsleutel worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Vertaalsleutel, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2. Vertaalsleutel kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Vertaalsleutel echter uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4.3 Het is Vertaalsleutel toegestaan ter zake van de opdracht een werkdossier aan te leggen met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom blijft van Vertaalsleutel.

4.4 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Vertaalsleutel gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

4.5 Wijzigingen in de opdracht na totstandkoming van de overeenkomst worden na acceptatie door Vertaalsleutel per e-mail bevestigd aan opdrachtgever.

4.6 Indien een opdracht na bevestiging door opdrachtgever wordt ingetrokken, is opdrachtgever betaling verschuldigd van het volledige bedrag, welke verschuldigd zou zijn wanneer de opdracht zou zijn uitgevoerd.

5. Geheimhouding
5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of ander (beroeps)regel haar daartoe verplicht is Vertaalsleutel verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

5.2 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is Vertaalsleutel niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Vertaalsleutel voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

5.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Vertaalsleutel voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Vertaalsleutel niet aan derden openbaren.

5.4 Vertaalsleutel en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

5.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Vertaalsleutel gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Vertaalsleutel en slechts ter indicatie van de ervaring van Vertaalsleutel.

6. Intellectueel eigendom
6.1 Vertaalsleutel behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

6.2 De opdrachtgever is verplicht Vertaalsleutel te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendom, octrooi, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de (geestes)producten van Vertaalsleutel, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van Vertaalsleutel is verkregen of de inhoud van de opdracht zulks rechtvaardigt. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

6.4 Het copyright van een opdracht zoals, maar niet uitsluitend, een vertaling zal automatisch overgaan op de opdrachtgever zodra Vertaalsleutel het volledige honorarium dat voor de opdracht is overeengekomen op haar rekening heeft ontvangen en Vertaalsleutel zal geen rechten meer kunnen uitoefenen op de opdracht. Als het werk vervolgens in druk verschijnt, is opdrachtgever verplicht de rechten van Vertaalsleutel op dezelfde wijze te waarderen als die van de drukker en/of anderen die betrokken zijn bij de productie van het eindproduct, door het opnemen van een voor die opdracht relevante verklaring: “ Vertaling naar het Engels( of andere taal) door Vertaalsleutel.” Wanneer volledige betaling niet geschiedt, behoudt Vertaalsleutel het copyright over het werk.

6.5 Alle opdrachten vallen onder de auteurs- en eigendomsrechten van Vertaalsleutel. Als een opdracht, bijvoorbeeld een vertaling, op een of andere manier wordt aangepast of veranderd zonder schriftelijke toestemming van Vertaalsleutel, dan is zij niet aansprakelijk voor de wijzigingen of de gevolgen van die wijzigingen. Als Vertaalsleutel het auteursrecht behoudt, of een opdracht gebruikt wordt voor juridische doeleinden, mag er geen enkele wijziging worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Vertaalsleutel. Vertaalsleutel kan vooraf uitdrukkelijk afstand doen van het auteursrecht.

7. Honorarium
7.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Vertaalsleutel gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.3 Tarieven worden berekend aan de hand van het aantal woorden in de brontekst, tenzij door Vertaalsleutel met opdrachtgever anders is overeengekomen.

7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

8. Betaling
8.1 Vertaalsleutel heeft het recht, gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de opdracht.

8.2 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Vertaalsleutel aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.3 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door Vertaalsleutel tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Indien levering in termijnen is overeengekomen en een termijnbetaling niet tijdig is voldaan, zal opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Vertaalsleutel behoudt zich het recht voor geen verdere werkzaamheden betreffende onderhavige opdracht te verrichten, zulks zonder de betalingsverplichtingen of aansprakelijkheid van opdrachtgever of eventuele derden op te schorten, totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of anderszins is overeengekomen. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. Indien Vertaalsleutel na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten –conform ‘Rapport Voorwerk II’- verschuldigd.

8.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

9. Reclames
9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Vertaalsleutel kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere diensten van Vertaalsleutel waarop de reclame geen betrekking heeft.

9.3 Ingeval een klacht wordt ingediend, heeft Vertaalsleutel het recht onderzoek in te stellen naar die klacht. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever in overleg met Vertaalsleutel de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet(meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

9.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en/of vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

10. Leveringstermijn
10.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Vertaalsleutel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

10.2 De, al dan niet eenzijdig, overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertaalsleutel is gehouden, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

10.3 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Vertaalsleutel is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

10.4 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per e-mail, per post of fax.

11.Opzegging
11.1 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

11.2 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Vertaalsleutel recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken verlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die Vertaalsleutel zijn toe te rekenen.

11.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Vertaalsleutel, heeft opdrachtgever het recht op medewerking van Vertaalsleutel bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die opdrachtgever zijn toe te rekenen.

11.4 Vertaalsleutel behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Vertaalsleutel extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

11.5 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand stellen.

11.6 Indien Vertaalsleutel door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Vertaalsleutel zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend, brand, ongeval, ziekte, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Vertaalsleutel geen invloed kan uitoefenen.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Vertaalsleutel zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die haar verwacht kan worden. Vertaalsleutel staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Vertaalsleutel is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Vertaalsleutel, is Vertaalsleutel slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.

12.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Vertaalsleutel van iedere aansprakelijkheid.

12.3 De beoordeling van de vraag of een brontekst of de vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige presentatie van Vertaalsleutel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vertaalsleutel toegerekend kunnen worden.
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.5 Vertaalsleutel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Vertaalsleutel gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart Vertaalsleutel voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Vertaalsleutel onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Vertaalsleutel en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

12.7 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Vertaalsleutel voor de uitvoering van de opdracht eventueel ingeschakelde derden.

12.8 Vertaalsleutel is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, informatie of informatiedragers tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Vertaalsleutel of derden. Vertaalsleutel is evenmin aansprakelijk
voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatiedragers of telecommunicatiemiddelen.

13. Contractsoverneming
13.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Vertaalsleutel hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Vertaalsleutel is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante(betalings)- verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

13.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart opdrachtgever Vertaalsleutel ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

14. Internetgebruik
Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en Vertaalsleutel ook door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel Vertaalsleutel als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot- vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Vertaalsleutel stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voorvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als Vertaalsleutel zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of Vertaalsleutel ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

15. Vervaltermijn
Voorzover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Vertaalsleutel in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Vertaalsleutel kan aanwenden.

16. Nawerking
De bepalingen uit de overeenkomst en algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beide blijven binden.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Vertaalsleutel is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Inzake alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van Vertaalsleutel, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend bevoegd is.

17.3 Te allen tijde prevaleert de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden.

18. Wijzigingen algemene voorwaarden
Vertaalsleutel is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch zal altijd zorg dragen voor juiste verstrekking van de algemene voorwaarden op verzoek, alsmede uiting geven aan de algemene voorwaarden op de internetsite www.vertaalsleutel.nl